۲۰ تیر ۱۳۸۷

پيام سرمنشی ملل متحد به مناسبت روز جهانی نفوس

چنانچه میدانیم که وقت کمی به انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی باقیمانده است و به همین منظور کرزی و تیمش سعی کرده است اوضاع را متشنج نشان میدهد و رسما اعلان کرد که سر شماری نفوس افغانستان ممکن نیست و باید پس از انتخابات باید صورت گیرد। نمی دانم که با این همه نیرنگ و فریب نفوس شماری به کجا خواهد رفت ؟ این هم اعلامیه ملل متحد به مناسبت روز جهانی نفوس.
جولای 2008

چهل سال قبل از امروز، رهبران جهان اعلان کردند که اين حق اساسی افراد است تا خود شان بصورت آزادانه اما مسؤلانه در مورد تعداد فرزندان شان و فاصله ميان آنها تصميم بگيرند। هدف پنجم در اهداف انکشافی هزاره که در مورد بهبود صحت مادران بحث می کند نيز از اين حق حمايت می نمايد، اما تا حال در اين راه کمترين پيشرفت را نشان ميدهد। اگر بخواهيم که بصورت موفقانه اهداف انکشافی هزاره را بدست بياوريم، بيائيد که به مناسبت روز جهانی نفوس روی اهميت حياتی تنظيم خانواده تمرکز نمائيم.
ميزان مرگ زنان در حال زايمان هنوز هم يک شاخص نامطلوب ميان فقير و غنی، در داخل کشور ها و همچنان ميان کشور ها می باشد. ما ميدانيم که چه اقدامات روی دست گرفته شود تا به نيازمندی های اساسی زنان ازطريق مدارج و مراحل مختلف حياتی شان، خصوصاً در جريان سال های باروری، حمل و وضع ولادت رسيدگی صورت بگيرد. در اينجا سه نوع برنامه اساسی برای بهبود صحت مادران ضروری است: حضور اشخاص ماهردر زمان ولادت، فراهم نمودن سهولت و مراقبت های عاجل ولادی و برنامه های تنظيم خانواده.
از آنجاييکه برنامه تنظيم خانواده اجازه ميدهد که شخص در مورد فاصله ميان هر دور حاملگی تصميم بگيرد، اين يک جزء اساسی صحت باروری بحساب می آيد। مطالعات نشان ميدهد که برنامه خانوادگی برای زندگی و صحت مادران و اطفال شان دارای فوايد ضروری است। مطمين شدن از دسترسی اساسی به برنامه خانوادگی می تواند مرگ مادران را تا يک سوم و همچنان مرگ اطفال را تا 20 فيصد کاهش بدهد.
اما هنوز هم تعداد زياد مردم به مزايا و فوايد برنامه های تنظيم خانوادگی دسترسی ندارند، خصوصاً آنهايی که غالباً به مشکل معلومات و خدمات مورد ضرورت برای تنظيم امور خانوادگی شان را دريافت می کنند، مانند فقراء، افراد منزوی و جوانان. البته اين نوع تقاضا زمانی افزايش ميابد که بيشتر از يک ميليارد انسان بين سنين15 الی 24 سال به مرحله باروری خود قدم ميگذارند.
من از حکومت ها ميخواهم تا به تعهدات که در اين قسمت در کنفرانس بين المللی در رابطه به نفوس و توسعه انجام داده اند، احترام بگذارند। در کنفرانس قاهره، کشور ها توافق کردند که تمام زوج ها و همچنان افراد مجرد از اين حق اساسی بشری برخوردار بوده و می توانند که بصورت آزادانه و مسؤلانه در مورد تعداد فرزندان و فاصله ميان آنها تصميم بگيرند، همچنان حق دارند که برای انجام اين مامول به معلومات، آگاهی و وسايل دسترسی داشته .در حاليکه ما به تلاش های خود برای دست يافتن به اهداف انکشافی هزاره افزايش ميدهيم، بيائيد که برای کاهش مرگ مادران اقدامات اتخاذ کرده و تا سال 2015 دسترسی جهانی را برای صحت باروری تسهيل کنيم। بيائيد که توجه و منابع بيشتر را برای کار کردن در جهت تقويت صحت و بلند بردن کيفيت زندگی تمام مردم تخصيص بدهيم.

هیچ نظری موجود نیست: