۰۸ دی ۱۳۸۷

مست هر روزم زعطر دود و دریایت کابل !

اگرگاهی گذر تان به دریای پایتخت ما افتاد ، سعی کنید عکس تان را حتما در آب ببینید.


هر روزکه از خانه بیرون میشوی تا به مقصدت از این دود ها تنفس میکنی آنگاه مست و خماربه خانه ات برمیگردی و چند روز بعد نفس تنگی پیدا میکنی.نزد داکتر میروی ، دوا میدهد ، خوب میشوی و باز چند نفس راحت آمیخته با این دود میکشی. باز مست میشوی و باز نفست تنگتر از گذشته میشود. باز به داکتر میروی و باز نفست تنگ میشود وبالاخره نفست تمام میشوند و چند آدم دیگر نیز باید این دود های مست کننده را تنفس کنند تا تو را مشایعت کنند و مست شوند.

۱ نظر:

Basir Seerat گفت...

wonderful work my Dear, hope keep continue with great massges as well as like this photo reportage